Акционерна структура


Акционер
Брой притежавани акции
Процент
Юридически лица
18 240
8.48%
Фисически лица
196 760
91.52%
Общ капитал
215 000
100%


Валидно към 03.06.2016г

Капиталът на дружеството е 215 000 лева, разпределен в 215 000 броя поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинал 1 лев. Всички издадени от дружеството акции са от един клас и осигуряват еднакви права на своите притежатели

Дружеството има едностепенна система на управление -

 

  • Петрин Кръстев Стоянов - Изпълнителен директор

 

Съвет на директорите.

  • Борис Тодоров Топалски - Председател на СД
  • Стефан Петков Лазаров - Зам.Председател на СД
  • Петрин Кръстев Стоянов - член
  • Владимир Ценов Чернев - член

Copyright © 2008 Холдинг Дунав