История


Дружеството е учредено през 1996 год. под наименованието "Северозападен обединен приватизационен фонд." Наименованието е променено на 13.12.1997г. на Холдинг  "Дунав'" АД.

Дружеството е регистрирано във Врачански окръжен съд под ф.дело № 934 / 1996 год., Булстат: Ю 106042644 и дан.№ 1061571481.

Учредено е през 1996 год. и не е определен срок за съществуване - безсрочно.

Предмета на дейност е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и оценка на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които ХД"Дунав"АД участва и всяка друга дейност, която изрично не е забранена от закона.

Холдингът включва дъщерни и асоциирани предприятия. Основните сфери, в които е инвестирал от създаването си е в дружества с насоченост в строителството, машиностроенето и текстилната промишленост.

Дъщерните дружества на ХД"Дунав"АД са:
 

  • "БДИН"АД - гр.Видин - с 29752 бр.акции на холдинга й относителен дял на   . капитала - 50,095%. Дружеството е учредено през 1997 год. и е вписано във Видинския окръжен съд по ф.дело № 192. Адресът на управлението му е гр.Видин, ул.Цар Александър II №3. Предмет на дейност: строителство на промишлени, жилищни, културно битови и водоснабдителни обекти, реконструкция и модернизация. ВиК, ОВ електро изолации, заготовка и монтаж на метални изделия и други дейности незабранени от закона.

Асоциирани дружества са:

  • „Агротехчаст"АД-гр. Оряхово
  • „Телб Инвест"АД -гр.Враца
  • „ЗММ Враца"АД -гр.Враца
  • „Враца Стил"АД -гр.Враца
  • "Дружество по заетост" ООД - гр.Враца

Copyright © 2008 Холдинг Дунав