История


Дружеството е учредено през 1996 год. под наименованието "Северозападен обединен приватизационен фонд "ДУНАВ". Наименованието е променено на 13.12.1997г. на Холдингово дружество  "Дунав'" АД.

Дружеството е регистрирано във Врачански окръжен съд под ф.дело № 934 / 1996 год., Булстат: Ю 106042644 и дан.№ 1061571481.

Учредено е през 1996 год. и не е определен срок за съществуване - безсрочно.

Предмета на дейност е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и оценка на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които ХД"Дунав"АД участва и всяка друга дейност, която изрично не е забранена от закона.

Холдингът включва асоциирани предприятия. Основните сфери, в които е инвестирал от създаването си е в дружества с насоченост в строителството, машиностроенето и текстилната промишленост.

Асоциирани дружества са:

  • „Враца Стил"АД -гр.Враца
  • "Дружество по заетост" ООД - гр.Враца

Copyright © 2008 Холдинг Дунав