Права на акционерите


Акционерите в публичното дружество имат множество права, регламентирани от българското законодателство, като най-важен закон е Законът за публичното предлагане на ценни книжа. Най-важни права за акционерите са:

  • Право на глас;
  • Право на информация;
  • Право на дивидент;
  • Право на ликвидационен дял;
  • Право да оспорва решения на Общото събрание, когато те противоречат на повелителните разпоредби на закона.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав