Дивидентна политика


Правото на дивидент е правото да се получат части от чистата печалба, която дружеството реализира при осъществяване на дейността си.

За да се превърне общото право на дивидент посочено в закона в конкретно право на дивидент трябва да са налице няколко предпоставки - да е изтекла финансовата година, да е приет годишния отчет и баланс и да има съответно изрично решение на ОСА за разпределяне на реализираната печалба.

Изплащането на дивидента се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар. Право да получат дивидент имат лицата, придобили акции на 14 ден след провеждане на ОСА на което е приет годишния счетоводен отчет и е взето решение за разпределяне на печалбата.

                                                       
Дивиденти по години

2005 г. - няма
2006 г. - няма
2007 г. - няма
2008 г. - 26,00 лв. бруто за 1 бр. акция
2009 г. - 7,40 лв. бруто за 1 бр. акция
2010 г. - 0,3158 лв. бруто за 1 бр. акция
2011 г - няма
2012 г. - няма
2013 г. - няма
2014 г- 6,1866 лв. бруто за 1 бр.акция

2015 г - няма

2016 г - няма

2017 г. - няма

2018 г. - няма

2019 г. - няма

2020 г- няма

2021 г. - 1,685 лв. бруто за 1 бр.акция

2022 г. - няма

Copyright © 2008 Холдинг Дунав