Акционерна структура


Акционер
Брой притежавани акции
Процент
Юридически лица
18 240
8.48%
Фисически лица
196 760
91.52%
Общ капитал
215 000
100%


Валидно към 03.06.2016г

Капиталът на дружеството е 215 000 лева, разпределен в 215 000 броя поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинал 1 лев. Всички издадени от дружеството акции са от един клас и осигуряват еднакви права на своите притежатели

Дружеството има едностепенна система на управление.

От 11.01.2022 г. дружеството се управлява и представлява ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО ОТ:

Борис Тодоров Топалски - Председател на Съвета на директорите и

Петър Веселинов Аврамов - Прокурист

 

Съвет на директорите.

  • Борис Тодоров Топалски - Председател на СД
  • Стефан Петков Лазаров - Зам.Председател на СД
  • Калин Петринов Кръстев  - член
  • Владимир Ценов Чернев - член

Copyright © 2008 Холдинг Дунав