редовно Общо събрание - 10-06-2022


Констативен протокол от ОСА - 10.06.2022

Списък присъствали акционери на ОСА - 10.06.2022

Покана за ОСА - 10.06.2022

Писмо - покана за ОСА - 10.06.2022

Протокол заседание на СД - 30.03.2022

Протокол от заседание на СД - 14.04.2022

Протокол от заседание на СД - 28.04.2022

Писменни материали за ОСА - 10.06.2022

Образец на пълномощно за ОСА

Доклад за дейността 2021

Консолидиран доклад за дейността -2021

Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2021

Одитиран ГФО-2021-одиторски доклад и декларация

Одитиран КГФО-2021-одиторски доклад и декларация

Предложение на СД за промени в Устава на ХД Дунав АД

Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията за 2021 и прилагане за 2022

Отчет за дейността на Прокуриста за 2021

Отчет за дейността на Одитния комитет за 2021

Декларации по чл.107 от членовете на Одитния комитет

Препоръка от Одитния комитет за избор на експерт-счетоводител за 2022

Писмо - публикувана покана В Търговски регистър

Копие от Търговски регистър - публикувана вписана покана

Copyright © 2008 Холдинг Дунав