Обявяване на загуба към Отчет -30.06.2013 г


  Изх.№ К 61-21 / 05.07.2013 г.                             ДО

                                                                                  КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                  ул.”Шар Планина” №33

                                                                                  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                  ул.”Три уши” №6

                                                           КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                  чрез информационна медия
                                                                                  “X3NEWS”


ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството към 30.06.2013 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 30.06.2013 год. в размер на 30 х. лв.


                                                                          С УВАЖЕНИЕ:
                                                                          ИЗП.ДИРЕКТОР:.........../п/............
                                                                                                         /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав