Обявяване на печалба към Конс.отчет-30.06.2013 г


Изх.№ К 69-26 / 19.08.2013 г                          ДО

                                                                               КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Шар Планина” №33

                                                                               БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                               ул.”Три уши” №6

                                                         КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                чрез информационна медия
                                                                                “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 30.06.2013 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.06.2013 год. на Консолидирана база в размер на 12 х. лв.

                                                                              С УВАЖЕНИЕ:
                                                                              ИЗП.ДИРЕКТОР:....../п/.................
                                                                                                               /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав