Удължаване срока за изплащане на дивидент-2009 г. до 16.10.2014 год.


Изх.№ К 74-28 / 17.10.2013 г.                 ДО

                                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                      ул.”Шар Планина” № 33

                                                                      БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                      ул.»Три уши» №10

                                                                      ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                      чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                       гр.СОФИЯ                                               У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 12 (дванадесет) месеца изплащането на дивидентите за 2009 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 16.10.2014 год. включително.                                                                       ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/.................
                                                                                                        /П.Кръстев/


 

Copyright © 2008 Холдинг Дунав