Обявяване на печалба към Отчет - 30.09.2013 г.


Изх.№ К 75-29 / 21.10.2013 г.                         ДО

                                                                               КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                               ул.”Шар Планина” №33

                                                                             БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                             ул.”Три уши” №6

                                                      КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                            чрез информационна медия
                                                                            “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 30.09.2013 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2013 год. в размер на 22 х. лв.
                                                                С УВАЖЕНИЕ:
                                                               ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................
                                                                                               /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав