Обявяване на печалба към Конс.отчет-30.09.2013 г.


Изх.№ К 82-31 / 13.11.2013 г                                       ДО

                                                                                            КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                            ул.”Шар Планина” №33

                                                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                           ул.”Три уши” №6

                                                                     КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                            чрез информационна медия
                                                                                           “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 30.09.2013 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2013 год. на Консолидирана база в размер на 72 х. лв.                                                           С УВАЖЕНИЕ:
                                                           ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................
                                                                                          /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав