Удължаване срок за изплащане на дивидент-2008 - до 30.04.2014 г.Изх.№ К 86-33 / 18.12.2013 г.                              ДО

                                                                                   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                   ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                   БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                   ул.»Три уши» №6

                                                                                   ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                   чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                  гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 4 (четири) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 30.04.2014 год. включително.
                                                                                         ИЗП.ДИРЕКТОР:.........../п/...............
                                                                                                                            /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав