Обявяване на печалба към Отчет - 31.12.2013 г.-предварителенИзх.№ К 15-2 / 27.01.2014 г.                      ДО

                                                                          КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                          ул.”Шар Планина” №33

                                                                         БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                         ул.”Три уши” №6

                                                     КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                          чрез информационна медия
                                                                         “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 31.12.2013 год. – предварителен


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2013 год.-предварителен в размер на 28 х. лв.
                                                               С УВАЖЕНИЕ:
                                                               ИЗП.ДИРЕКТОР:.......................
                                                                                          /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав