Обявяване на печалба към Конс.отчет-31.12.2013 г-предварителен


Изх.№ К 25-4 / 26.02.2014 г                            ДО

                                                                               КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                               ул.”Будапеща” №16

                                                                               БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                               ул.”Три уши” №6

                                                         КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                чрез информационна медия
                                                                                “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.12.2013 год.-предварителен

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2013 год.-предварителен на Консолидирана база в размер на 47 х. лв.
                                                                                  С УВАЖЕНИЕ:
                                                                                  ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................
                                                                                                                 /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав