Обявяване на печалба към ГФО-2013 год.


Изх.№ К 35-7 / 26.03.2014 г.                      ДО

                                                                         КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                        ул.”Будапеща” № 16

                                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                        ул.”Три уши” №10

                                                 КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                        чрез информационна медия
                                                                        “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към ГФО-31.12.2013 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба за 2013 год. в размер на 28 х. лв.                                                                            С УВАЖЕНИЕ:
                                                                             ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/...............
                                                                                                              /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав