Обявяване на загуба към Отчет - 31.03.2014 г


Изх.№ К 44-9 / 10.04.2014 г.                        ДО

                                                                           КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                           ул.”Будапеща” № 6

                                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                            ул.”Три уши” № 6

                                                      КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                             чрез информационна медия
                                                                             “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството към 31.03.2014 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2014 год. в размер на 21 х. лв.


                                                                         С УВАЖЕНИЕ:
                                                                         ИЗП.ДИРЕКТОР:.......................
                                                                                                           /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав