Обявявянe на печалба към Консолидиран годишен финансов отчет - 31.12.2013 г.Изх.№ К 48-11 / 24.04.2014 г.                      ДО

                                                                           КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                           ул.”Будапеща” № 16

                                                                           БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                           ул.”Три уши” №6

                                                     КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                           чрез информационна медия
                                                                          “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.12.2013 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2013 год. на Консолидирана база в размер на 48 х. лв.                                                         С УВАЖЕНИЕ:
                                                         ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................
                                                                                         /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав