Удължаване срок за изплащане на дивидент-2008 - до 30.06.2014 г.


Изх.№ К 55-13 / 08.05.2014 г.                       ДО

                                                                             КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                             ул.”Будапеща” № 16

                                                                             БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                             ул.»Три уши» №6

                                                                             ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                             чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                             гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 2 (два) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 30.06.2014 год. включително.
                                                                              ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/.................
                                                                                                               /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав