Прекратяване изплащане на дивидент-2008 г. от 14.05.2014 гИзх.№ К 57-14 / 14.05.2014 г.                           ДО

                                                                                КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Будапеща” № 16

                                                                               БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                               ул.»Три уши» №6

                                                                              ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                             чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                               гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите, и решение от заседание на Съвета на директорите от 13.05.2014 год. ХД”Дунав”АД град Враца преустановява изплащането на дивидента за 2008 год. на акционери на дружeството, считано от 14.05.2014 год.                                                                            ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/..................
                                                                                                              /П.Кръстев/
 

Copyright © 2008 Холдинг Дунав