Обявяване на загуба към Конс.отчет -31.03.2014


Изх.№ К 53-16 / 23.05.2014 г                           ДО

                                                                                КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Будапеща” № 16

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                ул.”Три уши” №6

                                                         КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                               чрез информационна медия
                                                                               “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството на Консолидирана база към 31.03.2014 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2014 год. на Консолидирана база в размер на 30 х. лв.
                                                                        С УВАЖЕНИЕ:
                                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................
                                                                                                          /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав