Вписани промени в Търговския регистър


Изх.№ К 88-23 / 22.07.2014 г.                       ДО

                                                                           “КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”
                                                                           ул.”Будапеща”№16

                                                                          “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”
                                                                          ул.”Три уши”№ 6

                                                                            ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                            чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                                           гр.СОФИЯ


ОТНОСНО: Вписани промени в Търговския регистър

На основание чл.100ш, ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 14.07.2014 год. са вписани в:

І. Търговския регистър с Вх.№ 20140721161922 следните промени:
1. Освобождава от длъжност независимия член на Съвета на директорите: Цеко Тодоров Каменов.
2. Вписан е нов независим член на Съвета на директорите: Камелия Борисова Лазарова.

ІІ. Обявени в Търговския регистър с Вх.№ 20140721155229 следните обстоятелства:
1. Годишен финансов отчет към 31.12.2013 год.
2. Консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.


Приложение:
- Копие от Търговския регистър.
                                                     С УВАЖЕНИЕ: ИЗП.ДИРЕКТОР:……/п/…………
                                                                                                                /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав