Обявяване на печалба към Отчет - 30.06.2014 г


Изх.№ К 90-25 / 22.07.2014 г.                      ДО

                                                                          КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                          ул.”Будапеща” № 6

                                                                          БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                          ул.”Три уши” № 6

                                                   КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                          чрез информационна медия
                                                                         “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 30.06.2014 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.06.2014 год. в размер на 263 х. лв.                                                                   С УВАЖЕНИЕ:
                                                                    ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/...............
                                                                                                /П.Кръстев/Copyright © 2008 Холдинг Дунав