Обявяване на печалба към Конс.отчет - 30.06.2014 г


Изх.№ К 101-29 / 13.08.2014 г                       ДО

                                                                              КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                              ул.”Будапеща” № 16

                                                                              БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                              ул.”Три уши” №6

                                                       КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                              чрез информационна медия
                                                                             “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 30.06.2014 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.06.2014 год. на Консолидирана база в размер на 244 х. лв.
                                                           С УВАЖЕНИЕ:
                                                           ИЗП.ДИРЕКТОР:...../п/.................
                                                                                          /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав