Обявяване на печалба към Отчет - 30.09.2014 г.


Изх.№ К 108 - 31 / 20.10.2014 г.                       ДО

                                                                                 КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                 ул.”Будапеща” № 16

                                                                                 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                 ул.”Три уши” № 6

                                                          КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                 чрез информационна медия
                                                                                 “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 30.09.2014 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2014 год. в размер на 306 х. лв.                                                           С УВАЖЕНИЕ:
                                                           ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/...............
                                                                                            /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав