Удължаване срок за изплащане на дивидент-2009 - до 16.04.2015 г.


Изх.№ К 109-32/ 20.10.2014 г.                          ДО

                                                                                 КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                 ул.”Будапеща” № 16

                                                                                 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                 ул.»Три уши» № 6

                                                                                ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 6 (шест) месеца изплащането на дивидентите за 2009 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 16.04.2015 год. включително.                                                               ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/..................
                                                                                                /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав