Обявяване на печалба към Конс.отчет - 30.09.2014 г.


Изх.№ К 115-34/ 07.11.2014 г                          ДО

                                                                                КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Будапеща” № 16

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                               ул.”Три уши” №6

                                                      КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                             чрез информационна медия
                                                                            “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 30.09.2014 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2014 год. на Консолидирана база в размер на 280 х. лв.                                                              С УВАЖЕНИЕ:
                                                             ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/..............
                                                                                              /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав