Обявяване на печалба към Отчет - 31.12.2014 г - предварителенИзх.№ К 20 - 2 / 28.01.2015 г.                       ДО

                                                                            КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                           ул.”Будапеща” № 16

                                                                           БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                           ул.”Три уши” № 6

                                                    КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                           чрез информационна медия
                                                                          “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 31.12.2014 год. – предварителен


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2014 год. - предварителен в размер на 1330 х. лв.                                                          С УВАЖЕНИЕ:
                                                          ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/...............
                                                                                         /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав