Обявяване на печалба към Конс.отчет - 31.12.2014 г - предварителен


Изх.№ К 32-4 / 25.02.2015 г                          ДО

                                                                            КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                           ул.”Будапеща” № 16

                                                                           БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                           ул.”Три уши” №6

                                                       КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                          чрез информационна медия
                                                                         “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.12.2014 год. – предварителен

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2014 год. - предварителен на Консолидирана база в размер на 1 304 х. лв.


                                                               С УВАЖЕНИЕ:
                                                              ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/..............
                                                                                               /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав