Обявяване на печалба към ГФО - 31.12.2014


Изх.№ К 39-6 / 24.03.2015 г.                     ДО

                                                                       КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                       ул.”Будапеща” № 16

                                                                       БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                       ул.”Три уши” №10

                                               КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                      чрез информационна медия
                                                                      “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към ГФО-31.12.2014 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба за 2014 год. в размер на 1 330 х. лв.                                              С УВАЖЕНИЕ:
                                              ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/..............
                                                                               /П.Кръстев/

РГ/РГ


Copyright © 2008 Холдинг Дунав