Обявяване на загуба към Финансов отчет - 31.03.2015 г


Изх.№ К 48-9 / 22.04.2015 г.                ДО

                                                                   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                   ул.”Будапеща” № 6

                                                                  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                  ул.”Три уши” № 6

                                          КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                чрез информационна медия
                                                                “X3NEWS”


ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството към 31.03.2015 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2015 год. в размер на 21 х. лв.                                                             С УВАЖЕНИЕ:
                                                             ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/...............
                                                                                             /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав