Обявяване на загуба към Конс.отчет-31.03.2015 г.


Изх.№ К 63-16 / 26.05.2015 г              ДО

                                                                  КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                  ул.”Будапеща” № 16

                                                                   БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                   ул.”Три уши” №6

                                            КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                  чрез информационна медия
                                                                 “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството на Консолидирана база към 31.03.2015 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2015 год. на Консолидирана база в размер на 28 х. лв.
                                                                      С УВАЖЕНИЕ:
                                                                      ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................
                                                                                                       /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав