Удължаване срок за изплащане на дивидент 2010 г до 31.12.2015 г


Изх.№ К 75 - 20 / 01.07.2015 г.                          ДО

                                                                                 КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                 ул.”Будапеща” № 16

                                                                                 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                 ул.»Три уши» №6

                                                                                 ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                 чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                 гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2010 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 31.12.2015 год. включително.                                                                          С УВАЖЕНИЕ:
                                                                          ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/......................
                                                                                                            /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав