Прекратяване изплащане на дивидент за 2009 г. от 17.07.2015


Изх.№ К 81-24 / 20.07.2015 г.                        ДО

                                                                              КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                              ул.”Будапеща” № 16

                                                                             БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                            ул.»Три уши» №6

                                                                             ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                             чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                             гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите, и решение от общото събрание на акционерите на 17.07.2015 год. ХД”Дунав”АД град Враца преустановява изплащането на дивидента за 2009 год. на акционери на дружeството, считано от 17.07.2015 год.
                                                                                     ИЗП.ДИРЕКТОР:....../п....................
                                                                                                                   /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав