Обявяване на загуба към Отчет - 30.06.2015 г


Изх.№ К 86-25 / 24.07.2015 г.                 ДО

                                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                      ул.”Будапеща” № 6

                                                                     БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                     ул.”Три уши” № 6

                                             КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                    чрез информационна медия
                                                                     “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството към 30.06.2015 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 30.06.2015 год. в размер на 40 х. лв.


                                                        С УВАЖЕНИЕ:
                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................
                                                                                      /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав