Обявяване на загуба към Конс.отчет - 30.06.2015 г


Изх.№ К 95-17 / 26.05.2015 г                        ДО

                                                                             КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                             ул.”Будапеща” № 16

                                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                            ул.”Три уши” №6

                                                      КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                           чрез информационна медия
                                                                           “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството на Консолидирана база към 30.06.2015 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 30.06.2015 год. на Консолидирана база в размер на 55 х. лв.

                                                                        С УВАЖЕНИЕ:
                                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................
                                                                                                             /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав