Обявяване на печалба към Отчет 30.09.2015


Изх.№ К 106 - 30 / 27.10.2015 г.                   ДО

                                                                             КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                             ул.”Будапеща” № 16

                                                                             БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                             ул.”Три уши” № 6

                                                       КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                             чрез информационна медия
                                                                            “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 30.09.2015 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2015 год. в размер на 362 х. лв.

                                                                        С УВАЖЕНИЕ:
                                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................
                                                                                                        /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав