Обявяване на печалба към Конс.Отчет - 30.09.2015 г


Изх.№ К 112-31 / 27.11.2015 г          ДО

                                                   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                   ул."Будапеща" №16

                                                  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                  ул."Три уши" №6

                                 КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                    чрез информационна система
                                                   "Х3NEWS"


 ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към Консолидирана база към 30.09.2015 год.
 
           Уважаеми дами и господа,

          На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11. от Приложение №9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД"Дунав"АД -гр.Враца реализира печалба към 30.09.2015 год. на Консолидирана база в размер на 345 х.лв.

 


                                                                 С УВАЖЕНИЕ:
                                                                 ИЗП.ДИРЕКТОР:............./п/...............
                                                                                                    /П.Кръстев/

 

                                 

Copyright © 2008 Холдинг Дунав