Удължаване срок за изплащане на дивидент 2010 - до 31.12.2016 г


Изх.№ К 119 - 35/14.12.2015 г.     ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                          ул."Будапеща" №16

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
ул.Три уши" №6

ОБЩЕСТВЕНОСТТА
чрез информационна медия
X3NEWS"                                                            гр.СОФИЯ
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви,  че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2010 год.  чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД 
в цялата страна до 31
.12.2016 год.  включително.
                     
С УВАЖЕНИЕ:
ИЗП.ДИРЕКТОР:........../п/............
/П.Кръстев/
                                                                    

Copyright © 2008 Холдинг Дунав