Удължаване срок за изпплащане на дивидент-2014 до 31.12.2016 г


Изх.№ К 118 - 34 / 14.12.2015 г.            ДО

                                                    КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                    ул.Будапеща № 16

                                                            

                                                     БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                     ул.»Три уши» №6

 

                                                      ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                     чрез информац.медия „X3NEWS

 

                                                     гр.СОФИЯ


 

 У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви,  че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2014 год.  чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 31.12.2016 год.  включително.

 

 

                                                                   С УВАЖЕНИЕ:

                                                                   ИЗП.ДИРЕКТОР:.........../п/...................

                                                                                                       /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав