Обявяване на печалба към Отчет - 31.12.2015 г - предварителен


 

Изх.№ К 15-1 / 25.01.2016 г.             ДО

                                                       КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                       ул.Будапеща" №16
 
                                                       БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                       ул.Три уши №6
 
                              КОПИЕ ДО:       ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                       чрез информационна медия
                                                       "X3NEWS"

 

 
                              

ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 31.12.2015 год.предварителен
 
Уважаеми дами и господа,
 
На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2015 год. - предварителен  в размер на 301 х. лв.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

ИЗП.ДИРЕКТОР:......./П/

                                                                                              /П.Кръстев/

 

 

Copyright © 2008 Холдинг Дунав