Обявяване на печалба към Конс.Отчет - 31.12.2015 г


Изх.№ К 33-3 / 26.02.2016 г              ДО 

                                                        КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                        ул.”Будапеща” № 16

                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                         ул.”Три уши” №6

 

                                 КОПИЕ ДО:      ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                         чрез информационна медия

                                                          “X3NEWS”           

 

ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.12.2015 год. – предварителен

 

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2015 год. - предварителен на Консолидирана база в размер на 263 х. лв.

 

                                                     С УВАЖЕНИЕ:

                                                     ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/...............

                                                                                   /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав