Обявяване на печалба към ГФО-2015 г


    Изх.№ К 39-5 / 30.03.2016 г.           ДО 

                                                         КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                        ул.”Будапеща” № 16

                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                       ул.”Три уши” №10

                                 КОПИЕ ДО:      ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                        чрез информационна медия

                                                        “X3NEWS”           

ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към ГФО-31.12.2015 год.

 

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба за 2015 год.  в размер на 302 х. лв.

 

 

                                                       С УВАЖЕНИЕ:

                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/...............

                                                                                   /П.Кръстев/

 

Copyright © 2008 Холдинг Дунав