Обявяване на печалба към Конс.ГФО-2015


Изх.№ К 47-7 / 25.04.2016 г           ДО  

                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                       ул."Булапеща"№16

                                                       БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                       ул.Три уши №6

                  КОПИЕ ДО:                  ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                     чрез информационна медия

                                                    "X3NEWS"

                                                     

                                                                 

ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.12.2015 год.

 

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2015 год. на Консолидирана база в размер на 259 х. лв.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ИЗП.ДИРЕКТОР:...../П/.....

               /П.Кръстев/

                                                                                  

Copyright © 2008 Холдинг Дунав