Обявяване на загуба към Отчет - 31.03.2016 г.


Изх.№ К 53-9 / 27.04.2016 г.             ДО
                                                                 КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                  ул.”Будапеща” № 6
                                                                 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                                  ул.”Три уши” № 6

                                 КОПИЕ ДО:          ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                                чрез информационна медия

                                                                X3NEWS           

 

ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството към 31.03.2016 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2016 год.  в размер на 15 х. лв.

 

                                                        С УВАЖЕНИЕ:

                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/........

                                                                                 /П.Кръстев/

  

Copyright © 2008 Холдинг Дунав