Обявяване на загуба към Конс.отчет 31.03.2016 г


Изх.№ К 74-15 / 26.05.2016 г            ДО 

                                                     КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                     ул.”Будапеща” № 16

                                                     БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                     ул.”Три уши” №6

 

                                 КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                    чрез информационна медия

                                                     “X3NEWS”           

ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството на Консолидирана база към 31.03.2016 год.

 

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2016 год. на Консолидирана база в размер на 22 х. лв.

 

 

 

 

                                                        С УВАЖЕНИЕ:

                                                         ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................

                                                                                  /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав