Уведомление по чл.148б от ЗППЦК


Изх.№ К 87-19 / 20.06.2016 г.           ДО

                                                       КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                       ул."Будапеща" №6

                                                       БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                       ул."Три уши" № 6

                                  КОПИЕ ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез

                                                      информационна медия

                                                      "X3NEWS"

                           

ОТНОСНО: Уведомление по чл.148б от ЗППЦК.

 

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.148б от ЗППЦК , във връзка с чл. 100т от ЗППЦК, чл.145 и чл.146 от ЗППЦК, ХД“Дунав“АД оповестява следната информация:

 

На 20.06.2016 год. в дружеството е получено Уведомление за разкриване на дялово участие от Паулина Стефанова Лазарова.

 

Приложение:

1. Уведомление по чл.145 от Паулина Стефанова Лазарова.

2.Декларация по чл.9 от Наредба №39 за разкриване на дялово участие.

3. Декларация по чл.4 от Наредба №39 за разкриване на дялово участие.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

 ИЗП.ДИРЕКТОР:....../п/....

                                                                                                /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав