Уведомление за преустановяване изплащане на дивидент 2010


Изх.№ К 97-23 / 05.07.2016 г.             ДО

                                                        КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ

                                                         НАДЗОР

                                                         ул.”Будапеща” № 16

                                                         БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                         ул.»Три уши» №6

                                                         ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                         чрез информац.медия „X3NEWS”

 

                                                          гр.СОФИЯ

 

                                У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите, и решение от общото събрание на акционерите на 04.07.2016 год. ХД”Дунав”АД град Враца преустановява изплащането на дивидента за 2010 год. на акционери на дружeството, считано от 07.07.2016 год.

 

                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:....../п/....................

                                                                                     /П.Кръстев/

 

Copyright © 2008 Холдинг Дунав