Вписани промени в Търговски регистър


Изх.№ К 101-24 / 11.07.2016 г.        ДО

                                                    “КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”

                                                    ул.”Будапеща”№16

                                                     “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”

                                                    ул.”Три уши”№ 6         

                                                    ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                    чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                    гр.СОФИЯ

 

 

ОТНОСНО: Вписани промени в Търговския регистър

 

На основание чл.100ш, ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 04.07.2016 год. са вписани в:

 

І. Търговския регистър с Вх.№ 20160711105428 следните промени:

1. Освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Камелия Борисова Лазарова – независим член

2. Вписани са членове на Съвета на директорите: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Камелия Борисова Лазарова – независим член.

 

ІІ. Обявени в Търговския регистър с Вх.№ 20160711103316 следните обстоятелства:

Годишен финансов отчет към 31.12.2015 год.
Консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

 

Приложение:

 - Копие от Търговския регистър.

                               

                                                         С    УВАЖЕНИЕ:         

                                                         ИЗП.ДИРЕКТОР:...../п/.................

                                                                                 /П.Кръстев/  

                                                                                               

Copyright © 2008 Холдинг Дунав