Обявяване на загуба към Отчет - 30-06-2016


Изх.№ К 105-26 / 26.07.2016 г.         ДО 

                                                     КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                     ул.”Будапеща” № 16

                                                     БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                     ул.”Три уши” № 6

 

                                 КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                   чрез информационна медия

                                                    “X3NEWS”           

 

ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството към 30.06.2016 год.

 

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 30.06.2016 год.  в размер на 23 х. лв.

 

 

 

 

                                                  С УВАЖЕНИЕ:

                                                  ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/..............

                                                                               /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав