Обявяване на загуба към Конс.отчет 30.06.2016 г


 

Изх.№ К 109-28 / 18.08.2016 г          ДО 

                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                      ул.”Будапеща” № 16

                                                      БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                      ул.”Три уши” №6

                             КОПИЕ ДО:      ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                    чрез информационна медия

                                                   “X3NEWS”           

 

ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството на Консолидирана база към 30.06.2016 год.

 

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 30.06.2016 год. на Консолидирана база в размер на 34 х. лв.

 

                                                 С УВАЖЕНИЕ:

                                                ИЗП.ДИРЕКТОР:.......................

                                                                             /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав